Propuesta estatutos


                                  ESTATUTS ADEF

Descargar en formato PDF


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1
Amb la denominació "Associació pel Desenvolupament de l'emprenedoria i la Formació al Baix Vallès", i en castellà "Asociación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Formación en el Baix Vallès", abreujada "ADEF Baix Vallès", es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’associació són:
Ajudar als poder públics i a la població en general, al desenvolupament econòmic de la regió denominada Baix Vallès en base a l'expressat als articles 22, 23, 25 i 26 de la declaració universal dels drets humans, i dels articles 35 i 39 de la constitució Espanyola de 1978.

En concret, per tal de dur a terme les finalitats de l’associació, ADEF Baix Vallès desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu s’enumeren a continuació:

a) Col·laborar en l'elaboració i creació de projectes empresarials en totes les etapes del seu cicle, incloent el suport a iniciatives externes a través de consultories estratègiques i assessories tècniques.
b) Promoure l'emprenedoria i la formació com a mitjà per fer créixer el teixit empresarial de la nostra regió incloent la sensibilització, la formació, la recerca i la investigació, així com fent presencia i incidència a la política i la societat.
     
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a Mollet del Vallès, i radica al carrer Gaietà Ventalló, núm.72 local 1
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament als municipis de Martorelles, Mollet del Vallès, La Llagosta, Parets del Vallès, Sant Fost de Campçentelles, Sta. Maria de Martorelles i Sta. Perpetua de la Mogoda.

Encara que l'associació podrà operar fora d'aquests municipis, i col·laborar amb altres associacions ubicades a qualsevol part del mon.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

Cal que siguin majors d'edat, que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d’obrar.

Podran ser de qualsevol nacionalitat, sempre que la normativa vigent ho permeti, sense importar on sigui fixada la seva residencia.

Si són menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

Pel que fa a les persones jurídiques:

La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
2. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
3. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
4. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
5. Formar part dels grups de treball.
6. Posseir un exemplar dels estatuts.
7. Consultar els llibres de l'associació.
8. Impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimin contraris a la Llei o als estatuts.

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
5. Informar a l'associació del canvi en la seva adreça (física o electrònica) perquè l'associació pugui enviar-li missatges.
6.Qualsevol altres deures lícits, d'acord amb la natura i fins de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. Com a resultat d'un expedient disciplinari resolt amb aquesta decisió.

Capítol III. L'Assemblea GeneralArticle 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, podran actuar directament, per mitja de compromissaris, o de forma telemàtica a l'Assemblea General legalment constituïda.
3. L'Assemblea General legalment constituïda, decideix per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
4. La votació a la Assemblea General, podrà realitzar-se presencialment o de forma telemàtica, dintre del termes marcats pel Reglament Intern de l'associació.
6. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els que s'han abstingut de votar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions, confederacions, així com de qualsevol altre organització que la la normativa vigent permeti.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, representats, així com les votacions realitzades per mitjans telemàtics, dintre dels termes establerts al reglament intern.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució, integració, dissolució, o sortida d'una federació, o altres acords amb fins similars, així com la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents, representats i que de forma telemàtica, el total de vots afirmatius superen la meitat dels emesos. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària. Exceptuant aquells casos en que el membre de la junta, abandoni l'associació per voluntat pròpia, per mitjà d'un expedient sancionador, mort, o per decisió de l'assemblea general.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de un any, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Amb el vist i plau dels membres restants de la junta directiva i/o de l'assemblea general.

Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. Aquests procediments,s'hauran de ratificar prèviament per l'assemblea general en cada cas.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
e) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
f) Contractar els empleats i serveis externs que l'associació pugui tenir. Aquests procediments,s'hauran de ratificar prèviament per l'assemblea general en cada cas.
g) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
h) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. Així com acceptar els grups de treballs proposat per com a mínim 3 membres de l'associació.
i) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
j) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
- aliances, acords de col·laboració i exercir com a portaveus de l'associació.

Aquests procediments,s'hauran de ratificar prèviament per l'assemblea general en cada cas.
Aquests procediments, podran ser delegats a tercers, amb el vist i plau de l'assemblea general.
k) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28. Aquest procediment,s'hauran de ratificar prèviament per l'assemblea general.
l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, així com qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. La qual, haurà de ratificar. Quedant fora de tot compromís legal l'associació fins la mateixa.

Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. Aquestes reunions podran realitzar-se de forma presencial, telemàtica o mixta, mitjançant les eines posades a disposició per l'associació per aquesta finalitat, tal i com indica el reglament intern.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre, els càrrecs absents, podran ser substituïts per membres de l'assemblea general, previ acord dels membres de la junta directiva.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres., prèvia consulta i ratificació per part de l'assemblea general.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oport conferir-los en cada cas. prèvia consulta i ratificació per part de l'assemblea general.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Un grup de treball, es troba conformat, un cop tres associats, així ho demanen.
La finalitat dels grups de treballs ha d'estar d'acord amb els fins de l'associació.
Un grup de treball, podrà comptar amb col·laboradors externs a l'associació.
Un grup de treball, podrà demanar a l'assemblea general, disposar d'un compte bancari propi, que servirà per assolir els objectius fixats pel grup de treball. Aquest compte, haurà de ser obert conjuntament pel representant del grup de treball i els representants legals de la junta directiva, tal i com es preveu a l'article 28 d'aquests estatus.
A l'hora de disposar dels diners dipositats al seu compte bancari s'haurà de notificar a l'assemblea general, la qual haurà de ratificar el pagament a tercer, o la disposició dels fons dipositats.
Pot donar-se el cas de que coexisteixin varis grups de treballs amb fins semblants o similars.
La junta directiva te l'obligació d'informar a l'assemblea, l'obertura, tancament i estat actual dels grups de treballs.
Els grups de treball, hauran d'informar periòdicament a la junta directiva de les seves actuacions, així com preparar un informe semestral, que es trobarà a disposició de l'assemblea general.
Cada grup de treball, tindrà com a mínim un responsable. el qual, haurà d'assistir a les reunions de la junta directiva quan així sigui sol·licitat per la mateixa.
En cas que un grup de treball quedi desert, perquè els seus membres han abandonat el projecte en curs, els fons destinats a aquest grup de treball, seran entregats a la assemblea general, o retornat als donants, segons dictamini la mateixa assemblea general, o les condicions pactades pel grup de treball amb els donants. Aquest document, serà formalitzat per l'assemblea i així es farà constar a les entitats bancaries on hi hagi fons dipositats pels grups de treball.
Els acord presos pels grups de treball amb tercers, hauran de ser ratificats prèviament per l'assemblea general.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el trenta un de desembre.

Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.
En el cas dels fons dels grups de treball, també haurà d'anar signat pel representant del grup, o en el seu defecte, per la majoria dels membres del grup de treball, o amb un document redactat per l'assemblea general, o s'autoritza la retirada de fons i la supressió de la compte.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. + Definir reglamento interno.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de quinze dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolucióArticle 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament amb aquesta finalitat.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense ànim de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència als apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

A Mollet del Vallès a dotze de Novembre de 2015